Rekrytering

Inom vården uppstår ibland tillfälliga behov av att utöka personalstyrkan. Att hyra in sjuksköterskor kan då vara ett bra alternativ för att klara bemanningstoppar. När ordinarie personal är frånvarande på grund av sjukdom eller annan ledighet kan det uppstå brist på sjuksköterskor. Genom att hyra in vikarier kan vårdgivaren fylla luckorna i schemat och upprätthålla patientsäkerheten. Det ger en ökad flexibilitet jämfört med att försöka lösa frånvaron internt med övertid. En hyrsjuksköterska kan snabbt sättas in där de behövs som mest.

Säkra upp inför semesterperioder

Semestertider innebär ofta en utmaning när många i personalen är lediga samtidigt. För att klara bemanningen och minimera inställda operationer kan extra sjuksköterskor hyras in. På så vis kan vårdgivaren upprätthålla en god vårdkvalitet och planerad vård även under sommaren då bemanningen vanligtvis är lägre.

Hyrsjuksköterska för att hantera tillfälliga toppar

Vid tillfälliga inflödestoppar, exempelvis i samband med säsongsinfluensa, kan behovet av sjukvårdspersonal öka markant. Genom att hyra in extra sjuksköterskor kan vårdbehovet tillgodoses även vid dessa toppar. Det ger en buffert för att hantera fler patienter utan att belasta den ordinarie personalen med övertid.

Specialistkompetens vid behov

För att utföra vissa avancerade vårdinsatser kan det ibland behövas specialistutbildade sjuksköterskor. Här kan inhyrd personal med rätt kompetens vara ett bra alternativ. På så vis tillförs unik expertis vid behov, utan att vårdgivaren själv behöver anställa dyra specialister på heltid.

Avlasta ordinarie personal

När extra sjuksköterskor hyrs in kan den ordinarie personalen avlastas och fokusera på sina vanliga arbetsuppgifter. Det minskar risken för överbelastning och utbrändhet. Dessutom kan vikarierna introducera nya arbetssätt och bidra med ett utifrånperspektiv.

Lägre rekryteringskostnader

Att rekrytera egen personal är dyrt och tidskrävande. Genom att i stället hyra in sjuksköterskor vid behov slipper vårdgivaren dessa kostnader. Dessutom finns sjuksköterskor med olika kompetenser redan tillgängliga via bemanningsföretagen. Sammantaget kan inhyrd vårdpersonal vara en klok lösning för att hantera tillfälliga bemanningstoppar inom vården. Det skapar en flexibilitet som är svår att uppnå med enbart anställd personal.